Obchodné podmienky | Biznis Planet

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

 1. Pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) sa pod pojmom: „Dodávateľ“ rozumie spoločnosť MAFRI.sk s.r.o. so sídlom na adrese Fraňa Kráľa 846/22, 96 81 Žarnovica, IČO: 51179423, zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bysrtica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 32918/S, „Internetová stránka“ rozumie internetová stránka biznisplanet.sk prípadne iná internetová stránka (stránky), ktorá je s vedomím Dodávateľa presmerovaná na obsah stránky biznisplanet.sk, a ktorej je Dodávateľ prevádzkovateľom, „Služby“ alebo „Služba“ rozumejú produkty a/alebo služby, ktoré sú uvedené na Internetovej stránke, „Objednávateľ“ rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objedná Služby prostredníctvom elektronickej komunikácie s Dodávateľom (napr. emailom alebo prostredníctvom Internetovej stránky), osobne u Dodávateľa, telefonicky, alebo iným preukázateľným spôsobom, výhradne za účelom podnikania.
 2. Tieto VOP upravujú práva a povinnosti Dodávateľa a Objednávateľa pri poskytnutí Služieb objednaných prostredníctvom elektronickej komunikácie s Dodávateľom (napr. emailom alebo prostredníctvom Internetovej stránky), osobne u Dodávateľa, telefonicky, alebo iným preukázateľným spôsobom a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi Dodávateľom a Objednávateľom v súvislosti s poskytovaním Služieb (ďalej len „Zmluva o poskytnutí Služby“), ak nie je v týchto VOP uvedené alebo s Objednávateľom individuálne dohodnuté inak.

Článok II.

Služby

 1. Obsahom Služieb poskytovaných Dodávateľom sú administratívne služby, ktoré spočívajú najmä v korektúrach textov v univerzálnych vzoroch dokumentov, skenovanie dokumentov, preposielanie dokumentácie (výpis z OR, a pod.) súvisiacej so Službou a poskytovanie všeobecných informácii o podnikaní v Slovenskej republike a o kontaktoch na subjekty, ktoré sú príslušné vo veciach podnikania.
 2. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, obsahom Služieb nie je poskytovanie právnych služieb podľa osobitných predpisov (napr. podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov) a poskytovanie informácii nemá charakter právneho poradenstva, informácie majú iba všeobecný charakter a sú z verejne prístupných zdrojov.
 3. V prípade, ak sa v súvislosti s poskytovanými Službami používa pojem „založenie s.r.o.“, „zmeny v s.r.o.“, „zrušenie s.r.o.“ a pod., je potrebné tieto pojmy vykladať ako administratívne služby súvisiace so založením s.r.o., zmenou v s.r.o., zrušením s.r.o. a pod.

Článok III.

Objednávka Služieb a uzavretie Zmluvy o poskytnutí Služby

 1. Vyplnením objednávkového alebo kontaktného formulára na Internetovej stránke sa Objednávateľ a Dodávateľ ešte ničím nezaväzujú.
 2. Zmluva o poskytnutí Služby medzi Objednávateľom a Dodávateľom sa uzatvára vyjadrením súhlasu Objednávateľa s týmito VOP, za podmienky, že Objednávateľ uhradí celú cenu za Službu podľa Dodávateľom zaslaných platobných informácii v súlade s článkom III. ods. 4. týchto VOP. Súhlas s VOP môže Objednávateľ udeliť elektronicky na základe elektronickej (e-mailovej), telefonickej alebo osobnej komunikácie medzi Objednávateľom a Dodávateľom. Za najneskorší moment súhlasu s týmto VOP je úhrada platby Objednávateľom podľa Dodávateľom zaslaných platobných informácii v súlade s článkom III. ods. 4. týchto VOP, ak nie je preukázaný skorší moment súhlasu.
 3. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť Službu v súlade s dodacími podmienkami uvedenými v týchto VOP (článok IV.) po prijatí ceny za Službu.
 4. Podkladom na uhradenie ceny za Službu je zálohová faktúra, faktúra alebo Dodávateľom vygenerované nezameniteľné platobné informácie.
 5. Ak Objednávateľ zistí nesúlad medzi tým, čo objednal a chcel objednať, má povinnosť o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Dodávateľa e-mailovou správou zaslanou na adresu martin@biznisplanet.sk.
 6. V prípade pochybností o momente uzavretia Zmluvy o poskytnutí Služby sa vždy za najneskorší moment uzavretia zmluvy považuje pripísanie ceny za Službu na účet Dodávateľa v súlade s platobnými informáciami poskytnutými Objednávateľovi Dodávateľom.

Článok IV.

Platobné podmienky

 1. Ceny Služieb sú uvedené na Internetovej stránke. Dodávateľ nie je platcom DPH..
 2. Cena Služieb sa uhrádza vopred na základe zálohovej faktúry alebo vygenerovaných nezameniteľných platobných informácii.
 3. Po dodaní Služby Dodávateľ zašle Objednávateľovi daňový doklad (faktúru), v ktorom zúčtuje platbu Objednávateľa.
 4. Nakoľko Dodávateľ nie je platcom DPH cena sa vždy uvádza bez dane z pridanej hodnoty.
 5. V prípade, že sa pri niektorej Službe vyskytne cena, ktorá je evidentne chybná (napr. cena 0 euro alebo 1 euro a pod.), Dodávateľ nemá povinnosť poskytnúť Službu za chybnú cenu. V takomto prípade Dodávateľ môže Objednávateľovi ponúknuť poskytnutie Služby za riadnu cenu. Ak Objednávateľ s riadnou cenou nesúhlasí, môže od Zmluvy o poskytnutí Služby odstúpiť.
 6. Dodávateľ si vyhradzuje právo jednostranne upraviť ceny Služieb, ktoré sú uverejnené na Internetovej stránke s tým, že nové ceny Služieb sú platné dňom ich zverejnenia na Internetovej stránke. Takáto úprava cien sa nevzťahuje na Služby, ktoré boli objednané pred zmenou.

Článok V.

Dodacie podmienky

 1. Ak sa medzi účastníkmi nedohodlo inak, dodanie Služby prebieha elektronicky na e-mailovú adresu Objednávateľa poskytnutú Dodávateľovi pred poskytnutím služby. E-mailová adresa Objednávateľa musí byť spôsobilá na prijímanie súborov v „.doc“ a „.pdf“ formáte. Dodávateľ nezodpovedá za škody, spôsobené nefunkčnosťou e-mailovej adresy Objednávateľa alebo jej nízkou kapacitou prijímaných dát.
 2. Lehotu na dodanie Služby Dodávateľ potvrdí Objednávateľovi v závislosti od zvolenej Služby e-mailom. Dodacia lehota začína plynúť odo dňa doručenia kompletnej a riadne podpísanej dokumentácie Dodávateľovi. Táto lehota je odhadovanou lehotou, pretože v súvislosti s poskytovanou Službou môžu nastať neočakávané právne alebo faktické skutočnosti, ktoré Dodávateľ nemôže vopred ovplyvniť. Preto tieto lehoty nie sú pre Dodávateľa záväzné a Dodávateľ nemôže niesť nijakú zodpovednosť za predĺženie lehoty dodania Služby.
 3. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek po uzavretí Zmluvy o poskytnutí Služby priebežne sa informovať o prebiehajúcom postupe pri poskytovaní Služby zaslaním e-mailovej správy, telefonicky alebo osobne.
 4. Objednávateľ je povinný poskytnúť Dodávateľovi potrebnú súčinnosť v súvislosti s dodaním Služby, najmä:
  1. v čase poskytovania služby denne kontrolovať zadanú e-mailovú adresu, ktorú Dodávateľovi uviedol,
  2. udržiavať funkčné telefónne číslo, ktoré Dodávateľovi uviedol,
  3. potvrdiť Dodávateľovi doručenie e-mailových správ,
  4. po zaslaní dokumentácie na podpis vytlačiť túto dokumentáciu v Dodávateľom odporučenom počte rovnopisov a obstarať ich podpis oprávnenými osobami. Na dokumentoch, kde je na základe Dodávateľovho upozornenia potrebné overiť podpisy, je Objednávateľ povinný zabezpečiť na vlastné náklady overenie podpisov na notárskom úrade alebo obecnom úrade,
  5. podpísanú dokumentáciu zaslať na svoje náklady poštou na adresu Dodávateľa, alebo mu ju naskenovať v Dodávateľom vyžadovanom formáte,
  6. preberať poštu zaslanú Dodávateľom, zasielanú na adresu Objednávateľa uvedenú v kontaktnom formulári.
 5. Dodávateľ je oprávnený poskytovať Služby aj prostredníctvom tretej osoby.
 6. V prípade, ak sú v súvislosti s poskytovanými Službami používané univerzálne vzory dokumentov, je Objednávateľ oprávnený, za podmienky zaplatenia celej ceny za Službu, používať poskytnuté univerzálne vzory iba pre osobnú potrebu a na nekomerčné účely. Akékoľvek iné použitie alebo šírenie univerzálnych vzorov si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas Dodávateľa s takýmto použitím.

Článok VI.

Doručovanie

 1. Zásielky je možné doručovať akýmkoľvek spôsobom umožňujúcim prepravu a preukázateľné doručenie zásielok a pokiaľ to ich povaha pripúšťa, aj prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailové adresy Dodávateľa a Objednávateľa.
 2. Doručenie písomnosti poštou alebo kuriérom je účinné dňom jej prevzatia. Ak zásielka nebola na pošte alebo kuriérom prevzatá, alebo jej prevzatie bolo adresátom odmietnuté, alebo sa zásielka z iných dôvodov vrátila odosielateľovi ako nedoručená, zásielka sa považuje za doručenú tretí deň nasledujúci po dni odoslania na prepravu.
 3. Zásielky odosielané emailom sa považujú za doručené dňom odoslania na email.
 4. Po poskytnutí Služby Dodávateľ bezodkladne zašle Objednávateľovi kompletnú písomnú dokumentáciu, ktorá súvis s poskytnutou Službou. Dokumentácia sa doručuje prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu sídla spoločnosti alebo inú adresu, ktorú Objednávateľ uprednostňuje a o nej upovedomil Dodávateľa. Pokiaľ sa zásielka vráti späť ako nedoručená, náklady na opätovné zaslanie znáša Objednávateľ, pričom sa neprihliada na dôvod nedoručenia zásielky.

Článok VII.

Zodpovednosť

 1. Dodávateľ prostredníctvom Internetovej stránky ani vrámci poskytovaných Služieb neposkytuje právne rady ani právne služby podľa osobitných predpisov a teda nemôžu byť za také považované. Poskytovanie informácií nemá charakter právneho poradenstva, informácie majú iba všeobecný a sumarizačný charakter a sú voľne dostupné z verejne prístupných zdrojov. V prípade záujmu Objednávateľa o právne služby, Dodávateľ odporúča Objednávateľovi obrátiť sa na advokáta zapísaného v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou prípadne na notára z radov Notárskej komory Slovenskej republiky.
 2. Napriek tomu, že sa Dodávateľ v maximálnej miere snaží o to, aby informácie, ktoré sú obsahom Internetovej stránky boli presné, nepreberá akúkoľvek právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré je na nich prezentované. Dodávateľ nenesie voči tretím stranám zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií v súvislosti s poskytnutím Služby alebo informácii uvedených na Internetovej stránke.
 3. Vzhľadom na svoj všeobecný charakter univerzálne vzory nenahrádzajú komplexné právne poradenstvo poskytované advokátskymi kanceláriami. Dodávateľ nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú Objednávateľovi v súvislosti s používaním vzorových dokumentov. Vzor dokumentu nie je prispôsobený osobitným požiadavkám konkrétneho prípadu, ktorý môže v praxi nastať.
 4. Dodávateľ upozorňuje, že informácie uvedené na Internetovej stránke môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a že je oprávnený meniť rozsah poskytovaných Služieb uvedených na Internetovej stránke. Takáto zmena sa nevzťahuje na už doručené objednávky.
 5. Dodávateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi najmä, nie však výlučne, ak Objednávateľ:
  1. uviedol nepravdivé alebo neúplné údaje v dotazníku, ktorý odoslal Dodávateľovi na jeho emailovú adresu, alebo
  2. neposkytol bezodkladne Dodávateľovi dostatočnú súčinnosť pri poskytovaní Služby, alebo
  3. akýmkoľvek spôsobom pozmenil obsah Dodávateľom poskytnutých univerzálnych vzorov dokumentov v súvislosti s poskytnutím Služby, alebo
  4. neposkytol Dodávateľovi všetky potrebné dokumenty pre poskytnutie Služby v požadovanom počte, forme alebo obsahu.
 6. V prípade, ak registrový súd zapíše spoločnosť alebo zmenu v spoločnosti v rozpore s priloženým návrhom a/alebo priloženými listinami Dodávateľ ani osoba podávajúca návrh na zápis, nezodpovedá za nesprávnosť takéhoto zápisu do obchodného registra.
 7. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vírusy alebo iné napadnutia počítačového systému alebo iných technických zariadení používateľov Internetovej stránky. Dodávateľ nezodpovedá za škody ktoré boli spôsobené chybným pripojením na Internetovej stránke. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači Objednávateľa zaťažuje Objednávateľa.

Článok VIII.

Odstúpenie do Zmluvy o poskytnutí Služby

 1. Ak nie je s klientom písomne dohodnuté alebo v týchto VOP uvedené inak, Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí Služby bez uvedenia dôvodu, alebo z akéhokoľvek dôvodu kedykoľvek po jej vzniku, avšak najneskôr pred tým ako splnomocnená osoba podá návrh na zápis do obchodného registra, a to zaplatením odstupného vo výške 30% z celkovej ceny Služby (vrátane poplatkov). Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí Služby po úhrade ceny za Službu zo strany Objednávateľa, je Dodávateľ povinný vrátiť Objednávateľovi prijatú cenu zníženú o sumu odstupného. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí Služby po úhrade správneho a/alebo súdneho poplatku, Objednávateľ nemá nárok na vrátenie takéhoto správneho a/alebo súdneho poplatku a Dodávateľ je povinný vrátiť Objednávateľovi prijatú cenu zníženú o sumu odstupného a o sumu zaplateného správneho a/alebo súdneho poplatku.
 2. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí Služby bez uvedenia dôvodu, alebo z akéhokoľvek dôvodu kým nedošlo k podaniu na okresný úrad alebo návrh na zápis do obchodného registra. Po tomto momente je Dodávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí Služby len v prípade, ak:
  1. Objednávateľ uvedie nepravdivé alebo neúplné údaje v dotazníku, ktorý odoslal Dodávateľovi na jeho emailovú adresu, alebo sa ukážu ako nepravdivé alebo neúplné iné údaje, ktoré poskytol Objednávateľ Dodávateľovi, alebo
  2. Objednávateľ neposkytol bezodkladne Dodávateľovi dostatočnú súčinnosť pri poskytovaní Služby, alebo
  3. Dodávateľovi budú doručené akýmkoľvek spôsobom pozmenené Dodávateľom poskytnuté dokumenty v súvislosti s poskytnutím Služby, alebo
  4. Objednávateľ neposkytol Dodávateľovi všetky potrebné dokumenty pre poskytnutie Služby v požadovanom počte, forme alebo obsahu, alebo
  5. nie sú splnené zákonom stanovené podmienky pre poskytnutie Služby (napr. ak jediným spoločníkom/zakladateľom spoločnosti s ručením obmedzeným je osoba, ktorá je jediným spoločníkov vo viac ako dvoch spoločnostiach alebo ak má byť jediným spoločníkom/zakladateľom právnická osoba, ktorá má iba jedného spoločníka a pod.), alebo
  6. na majetok spoločníkov a konateľov bol ukončený konkurz alebo návrh na konkurz bol zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo
  7. spoločníkom, konateľom alebo zodpovedným zástupcom bol súdom alebo správnym orgánom uložený zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živností.
 3. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí Služby zo strany Dodávateľa je Dodávateľ povinný vrátiť Objednávateľovi prijatú cenu Služby zníženú o sumu hodnoty už poskytnutých služieb a reálnych nákladov Dodávateľa a o sumu zaplateného správneho alebo súdneho poplatku, ak boli zaplatené, spolu so všetkými písomnosťami, ktoré od Objednávateľa prijal.
 4. V prípade, ak má Objednávateľ postavenie spotrebiteľa, dodanie Služby je poskytnutie služby, ktorá sa začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na bezplatné odstúpenie od zmluvy. Obsah Služby preto nie je možné bezplatne vrátiť v zákonnej lehote 14 pracovných dní od zakúpenia ani po jej uplynutí.
 5. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí Služby sa musí uskutočniť písomne alebo elektronickou formou zaslaním emailovej správy na známu emailovú adresu druhého účastníka. V prípade odstúpenia elektronickou formou, je odstúpenie účinné dňom odoslania odstúpenia na emailovú adresu druhého účastníka.

Článok IX.

Reklamácie

 1. Objednávateľ je povinný upozorniť Dodávateľa emailom na martin@biznisplanet.sk na nesúlad poskytovanej Služby s tým, čo bolo predmetom jeho objednávky bezodkladne po tom, čo nesúlad zistí.
 2. V prípade, ak Objednávateľ nie je spokojný s poskytnutou službou, môže poskytovateľovi podať emailom na martin@biznisplanet.sk alebo poštou na adresu sídla Dodávateľa reklamáciu, v ktorej uvedie dôvod reklamácie. Reklamácie Dodávateľ vybavuje v pracovných dňoch od 8:00 hod do 17:00 hod. Reklamácie vybavuje Dodávateľ v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

Článok X.

Ochrana osobných údajov

 1. Pri zaobchádzaní s osobnými údajmi postupuje Dodávateľ v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Objednaním Služby Objednávateľ potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Dodávateľovi dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Dodávateľa, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.
 2. Dodávateľ sa zaväzuje že nebude poskytovať osobné údaje Objednávateľa tretím osobám, s výnimkou svojich zamestnancov a subdodávateľov, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné.
 3. Dodávateľ uchováva osobné údaje, ktoré boli poskytnuté Objednávateľom, výlučne za účelom poskytnutia Služby, za účelom spracovania elektronickej objednávky, zúčtovania platieb a na nevyhnutnú komunikáciu medzi zmluvnými stranami.
 4. Objednávateľ súhlasí s uvedením a zverejnením jeho obchodného mena alebo obchodného mena spoločnosti, ktorej sa Služba týka, prípadne aj názov obce, v ktorej majú sídlo, v referenciách Dodávateľa (to zn. subjekty, ktoré využili služby Dodávateľa) na internete alebo inak. Tento súhlas môže emailom na marti@biznisplanet.sk kedykoľvek odvolať.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

 1. Dodávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto VOP zmeniť, doplniť alebo nahradiť novými obchodnými podmienkami (ďalej len „zmeny VOP“). Zmeny VOP Dodávateľ zverejní na Internetovej stránke spolu s určením ich platnosti a účinnosti alebo priamo zaslaním zmenených alebo nových obchodných podmienok Objednávateľovi prostredníctvom emailovej správy. Ak Objednávateľ nesúhlasí so zmenou VOP, je povinný písomne oznámiť Dodávateľovi, že zmeny VOP neprijíma, a to najneskôr do dňa účinnosti zmien.
 2. V prípade, ak Dodávateľ zaslal Objednávateľovi viacero obchodných podmienok platia tie obchodné podmienky, ktoré boli Objednávateľovi zaslané ako posledné.
 3. Všetky spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť prednostne formou dohody.
 4. Obsah Internetovej stránky je chránený v súlade Autorským zákonom, ku ktorému majetkové práva vykonáva Dodávateľ.
 5. Používateľ Internetovej stránky používaním Internetovej stránky alebo zaslaním elektronickej objednávky z Internetovej stránky (Objednávateľ) vyhlasuje, že sa s týmito VOP oboznámil, porozumel ich obsahu a súhlasí s týmito VOP v celom rozsahu a bez výhrad.
 6. Vzťahy Objednávateľa a Dodávateľa sa riadia príslušnou zmluvou, uzatvorenou medzi Objednávateľom a Dodávateľom, obchodnými podmienkami pre príslušný produkt (ak boli Dodávateľom vydané), týmito VOP (ak v nich nie je uvedené inak) a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a to v uvedenom poradí.
 7. Prá́vne vzťahy medzi Dodávateľom a Objednávateľom sa riadia slovenským právom. Vzťahy medzi Objednávateľom a Dodávateľom, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sú upravené príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.
 8. Tieto VOP vstupujú do platnosti a účinnosti dňa 20.01.2018.